Studio JSX
Book classes

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen
1.1 JSX studio: onder handelsnaam JSX style is gevestigd te Amsterdam aan de Celebesstraat 22a,
1094 EL te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer 50774034.

1.2 Algemene voorwaarden: deze door JSX studio gehanteerde algemene voorwaarden, welke op de website van JSX studio gepubliceerd zijn.

1.3 Deelnemer: degene die een workshop volgt c.q. wenst te volgen bij JSX studio.

1.4 Student: degene die privéles volgt c.q. wenst te volgen bij JSX studio.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, lidmaatschappen, rittenkaarten en losse Lessen van en bij JSX studio, tenzij anders aangegeven. Door deelname aan een les verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 JSX studio kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. JSX studio zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Lidmaatschap, rittenkaart en/of (privé) les
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap, rittenkaarten en losse Lessen.

3.2 Een lidmaatschap, rittenkaart en losse les komt tot stand op het moment dat JSX studio het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen.

3.3 Op vertoon van een officiële studenten/collegekaart of OV-studentenkaart geeft JSX studio 10% korting op alle rittenkaarten bij JSX studio.

3.4 Voorafgaand aan elke les dient de student zich te melden bij de docent van JSX studio, ongeacht of dit een losse les, een privéles, of een les met lidmaatschap betreft. Nadat de docent van JSX studio de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd kan de student een les volgen.

3.5 Rittenkaarten hebben een geldigheidsduur. Hiermee dient de student rekening te houden, De aankoop van een rittenkaart moet met inachtneming van vakanties worden gekocht. Lukt het niet om de rittenkaart binnen de tijd op te maken, dan bieden we de mogelijkheid de kaart voor € 25 met een (1) maand te verlengen.

3.6 Ingangsdatum van de lidmaatschappen en rittenkaarten is de eerst gevolgde les (maar binnen 2 maanden na aankoop).

3.7 Ingangsdatum van de memberships via automatische incasso is de dag van aankoop, tenzij anders aangegeven.

3.8 De memberships worden minimaal 3 volle kalendermaanden geïncasseerd.

3.9 Géén van de lidmaatschappen of rittenkaarten kan worden overgedragen aan iemand anders.

4. Prijzen, betaling en prijswijziging
4.1 Een lidmaatschap, losse en privé les of rittenkaart moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, via iDeal, of via PayPal. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

4.2 De geldende prijzen voor losse lessen, de JSX studio rittenkaarten en alle soorten lidmaatschappen staan altijd op de website. JSX studio behoudt zich het recht om prijzen periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van de prijslijst, vermeld op de Website, en/of per e-mail.

5. Reserveren voor lessen
5.1 Voor de lessen bij JSX studio kan vooraf een reservering worden gemaakt via het rooster op de website. Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les. Bij No Show wordt de les volledig in rekening gebracht. Hieronder vind je alle informatie over het online reserveren van lessen.

-Alle lessen zijn van tevoren open voor online reserveringen.
-Je kunt alleen online reserveren. Niet telefonisch.
-Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je denkt laat te komen, bel dan naar de studio zodat we je reservering vasthouden. Als je niet naar de les kunt komen, wees op tijd met cancellen (Max. 24 uur voor de les).
-Als je je hebt ingeschreven, maar je komt niet zonder te annuleren (no show), dan wordt deze les in rekening gebracht.
-Als je op de wachtlijst staat en er komt een plaats vrij, dan ontvang je een e-mail met de bevestiging van je reservering.
-Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je nog steeds naar de studio komen. Er is altijd een kans dat er een plekje vrij is!

6. Huisregels
6.1 Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van JSX studio volgen:
-Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn op blote voeten, Barre sokken of gymschoenen die alleen binnen gebruikt worden.
-Draag schone kleding tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. Een sport BH wordt aangeraden. Draag geen buiten schoenen in de studio. Je kunt je schoenen onder de bank of in de hal neerzetten bij de ingang.
-JSX studio stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
-Om iedereen een optimale les en rust te gunnen, worden studenten verzocht voor, tijdens en na de les niet te praten in de studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
-De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door JSX studio niet getolereerd.
-Ongewenst gedrag zoals diefstal, vandalisme of asociaal gedrag wordt door JSX studio niet getolereerd.

6.2 JSX studio behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot JSX studio te ontzeggen en het lidmaatschap of de rittenkaart van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

7. Lesrooster
7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. JSX studio behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van meldingen in de ruimten van JSX Studio, vermelding op de website en/of per e-mail.

7.2 JSX studio behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7.3 JSX studio is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op en rond feestdagen de deuren te sluiten.

8. Beëindiging en opschorting lidmaatschap/membership
8.1 De student kan een geldend membership via automatische incasso, na afloop van het eigen gekozen minimum van drie, zes of twaalf maanden worden beëindigd, met één kalendermaand opzegtermijn. Er vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Dit geldt ook voor wijzigingen in het lidmaatschap door ziekte of vakantie, etc.

8.2 Beëindiging en opschorting geldt niet voor de rittenkaarten.

8.3 Een membership kan alleen met een volledige maand worden gepauzeerd – tot een maximum van 2 maanden per jaar.

8.4. Om een membership te pauzeren moet hiervoor een email worden gestuurd naar info@jsxstyle.com. Houdt rekening met een minimale notificatie tijd van 2 weken voorafgaand aan de volgende betaling.

8.5. Een membership kan ook worden gepauzeerd in de eerste 3 maanden van het membership. Echter, je minimum aantal maanden blijft van kracht (een maand pauze wordt niet gerekend als een maand membership).

8.6. Het is NIET mogelijk om binnen je minimum aantal maanden te switchen naar een ander abonnementsduur. Na het verloop van je minimum aantal maanden kun je overstappen en gaat het minimum van het nieuwe membership in.

9. Aansprakelijkheid
9.1 JSX studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij JSX studio.

9.2 JSX studio werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij JSX studio, aanvaardt de student dit risico op een blessure. JSX studio biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

-Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
-Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de les begint.
-Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
-Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
-Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
-Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
-Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens
10.1 JSX studio verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven JSX studio rittenkaarten en lidmaatschappen. JSX studio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 JSX studio gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van JSX studio en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van JSX studio, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@jsxstyle.com. De student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van JSX studio gebruik kan worden gemaakt.

10.3 JSX studio geeft de persoonsgegevens van de studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

WORKSHOPS EN CURSUSSEN VAN JSX Studio
11. Aanvullende Voorwaarden workshops en cursussen
11.1 Workshops en cursussen kunnen aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot o.a. ervaring, leeftijd of geslacht van de deelnemer. Deze aanvullende voorwaarden vind je altijd op de informatiepagina van de betreffende workshop of cursus op www.studiojsx.com

12. Deelname workshop c.q. cursus en inschrijfgeld
12.1 Een deelnemer c.q. cursus deelnemer kan deelnemen aan een workshop c.q. cursus nadat deze zich vooraf bij JSX studio daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.studiojsx.com. Een plaats in de workshop c.q. cursus is gegarandeerd nadat JSX studio betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

12.2 Voor sommige workshops en cursussen geldt een zogeheten “early bird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

13. Betaling
13.1 Voor deelname aan een workshop c.q. cursus moet voorafgaand aan de te volgen workshop c.q. cursus betaald worden. Betaling kan worden gedaan via iDeal, PayPal.

14. Annulering deelname workshop
14.1 Tot 72 uur voor de geplande workshop/cursus datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@jsxstyle.com. In welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald.

14.2 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 72 uur voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

15. Workshop rooster
15.1 JSX studio behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
16.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.